Rodzice

Gdy rodzic jest pod wpływem alkoholu:

Procedura postępowania w sytuacji gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu.

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola.

 

 1. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym nr 28 w sytuacji , gdy dziecko zamierza odebrać z przedszkola osoba będąca pod wpływem alkoholu.

 

 1. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy Przedszkola oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.

 

 1. Opis procedury

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Podstawa prawna:

 

 

Gdy dziecko jest chore

Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 28 w stosunku do dzieci przebywających w placówce z widocznymi objawami choroby.

 

Podstawa prawna:

 art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.nr 256, poz. 2572, z póź. zm. ).

 

 Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola  dzieci zdrowe i czyste.   Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 

 1. Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 1. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców (opiekunów) jeśli zaobserwuje u dziecka:
 1. Nauczyciele po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie zawiadamiają rodziców lub prawnych opiekunów  o jego stanie zdrowia.
 2. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 3. Rodzice w krótkim czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka mają obowiązek odebrać je z przedszkola.
 4. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice  zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 7. W przedszkolu w widocznym miejscu  znajduje się informacja dla rodziców o następującej treści:

 

Dzieci chore powinny pozostać w domu.

Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba !!!).

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko się źle poczuje, natychmiast Was o tym poinformujemy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były aktualne.


<< powrót