Category Archives: Uncategorized

Harmonogram naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020

Harmonogram naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020

 

od 12.03.2019r. do 18.03.2019r. – Potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkoli

od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.( godz. 15:00) Rejestracja i przyjmowanie podań nowych dzieci

17.04.2019r. ( do godz. 15:00) – Wywieszenie list zakwalifikowanych

od 17.04.2019r. do 25.04.2019r. (godz. 15:00) – Potwierdzenie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług przedszkola

29.04.2019r. do godz. 12:00 Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

 

Zasady naboru
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020.

 

12.03.2019 r. – 18.03.2019 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.03.2019 r. – 27.03.2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.) wniosek, który po wypełnieniu należy 

wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

17.04.2019 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2019 r. – 25.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

 

29.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności – Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

              Od 100 %  –  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

              Od 150 % –   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % – poniżej 250 % – 1348,00 – 1684,99 zł

3

              Od 250 % – poniżej 300 %  – od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              Od 300 % – od 2022,00 zł

1

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny na drodze”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny na drodze”

 22 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „ Jestem bezpieczny na drodze”, zorganizowanego przez Straż Miejską w Kielcach. Laureaci zostali zaproszeni na uroczystą galę do Kina Moskwa. Z naszego przedszkola zostało zaproszonych aż 27 dzieci. Nasze przedszkolaki brały udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureatami zostali:

Kategoria I ( 3-4-5 lat)

II miejsce Paweł Michalski – grupa V

Wyróżnienia specjalne:

Dominika Chaba – grupa IV

Maja Cieślik- grupa V

Miłosz Cichoń – grupa V

 

Kategoria II (6-7 lat)

Wyróżnienia specjalne

Karolina Sobczyk, Rozalia Kałużny – grupa III

 

Nagrody za walory artystyczne:

Alicja Zawłocka, Antonia Stachura, Kinga Bugajska, Hubert Słaby, Wiktor Gołuzd, Marcel Maruszak – wszyscy gr. II

Natalia Kasprzyk, Zofia Domagała, Izabela Justyniarska, Aleksandra Kozub –wszyscy gr. III

Róża Kalwat, Natalia Stachura, Milena Strączyńska – wszyscy gr. IV

Emilia Kwiecień, Jagoda Jasińska, Julia Nowacka, Julia Rybak, Wojciech Łuczyński, Oliwier Jewulski, Mikołaj Kornafel, Krystian Malarecki – wszyscy z gr. V

 

Dzieci wykonały prace od kierunkiem Pań:

Grupa II- p. Maria Litwinek, p. Aleksandra Witkowska

Grupa III- p. Beata Mulinek, p. Ewa Jorż- Mańka

Grupa IV-p. Jolanta Hołownia

Grupa V- p. Beata Kawecka, p. Beata Stefańczyk

Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę

100-lecie Odzyskania Niepodległości

7 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 specjalnie dla dzieci z naszego przedszkola odbędzie  się akademia związaną ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości.

 

Serdecznie Zapraszamy

 

 

 

Nastpna strona →